lördag 19 december 2015

Fru Utrikesminister - Det är flyktingarna från Europa, Mellanöstern och Etiopien som du anklagar för att vara orsaken till terrorn i Europa

(English version below)

Fru Utrikesminister!
Mitt namn är Stefan Lindmark men också Shaul Ben Yitzhak.
Jag är jude. Jag är son till en överlevande ifrån Auschwitz/Birkenau.
Jag har bott hela mitt liv i Sverige. Jag har tjänstgjort i Försvarsmakten och jag har gjort värnplikt under sammanlagt 18 månader.
Jag har arbetat hela mitt liv med de mest utsatta människorna i vårt samhälle, som sjuksköterska och samtalsterapeut. Jag har arbetat med asylsökande och jag har arbetat inom ambulanssjukvården, BUP, primärvård men också inom Försvarsmakten, som sjukvårdslärare.

Fru Utrikesminister, lyssna på mina ord när jag säger: Det var min morfar, min mormor och deras små barn som brann upp i Auschwitz/Birkenaus ugnar och det var min blivande mamma som jobbade 30 meter från denna ugn och fick känna lukten av brinnande föräldrar och syskon. Det var min mamma som överlevde för att jag skulle kunna berätta om allt detta men också att älska landet hon förutom Sverige älskade - vårt land, judarnas land - Israel - och vilka som byggde det och hur annorlunda allt hade varit om landet hade funnits bara några år tidigare.

Fru utrikesminister: Det var min moster Channa (Eva) som överlevde en avrättning i Budapests ghetto genom att låtsas bli träffad, som inte hade något hem efter kriget, som sjuk och eländig åkte med båt till Israel men internerades på Cypern och till sist återvände 1948 till Israel. Det var hon som med vapen i sin hand försvarade sig mot de anstormande arabstaterna som kom för att slutföra Förintelsen av den europeiska judenheten.

Fru Utrikesminister - det var min vän Simcha som fick tre dagar på sig att lämna Irak 1955 efter att ha överlevt pogromen i Bagdad 1941, som byggde landet. Han och hans familj fick lämna allt de ägde efter en flertusenårig närvaro i Irak. De är de som aldrig fått någon kompensation för allt som stals från dem, och det var Israel som tog emot dem, det enda land som öppnade sig för dem och välkomnade dem. De fick bo i tält i två år och fick matkuponger - det var ett mycket fattigt land.

Fru Utrikesminister - Det var till Israel min vän Andy flydde 1981 ifrån Etiopien, landet där han var värd mindre än en påse potatis. Det var i Israel han blev fallskärmsjägare för att försvara landet där han äntligen blev en fullvärdig människa. Det var som fallskärmsjägare han under den första så kallade Intifadan fick lägga sitt vapen åt sidan för att springa och rädda de barn som de terrorister du menar handlar i desperation, hade placerat mellan sig och min vän Andy - just för att israeliska arméns soldater inte får besvara eld under sådana omständigheter. Det var bilderna när han bär undan skrikande barn som du och dina vänner tolkade som bevis på den israeliska försvarsmaktens övervåld.

Fru utrikesminister: Israel byggdes av de överlevande från Förintelsen tillsammans med 850 000 utslängda judar ifrån Mellanösterns alla muslimska länder, och byggs nu av deras barn och barnbarn, av Etiopiens judar som har levt ensamma, skilda från andra judar i världen, men som överlevt och nu är fria.
Det är Israel som är landet du och hela arabvärlden hatar därför att vi överlevde. Vi är hatade av arabvärlden därför de anser att judar är undermänniskor. Judar kan ingenting menar de - men vi lyckades ändå bygga den enda demokratin i hela regionen - det enda land där araber är självständiga medborgare med fulla rättigheter - precis som alla andra invånare där. Nästan två miljoner araber bor där, de enda fria araberna i hela Mellanöstern. Israel är landet där många araber och judar sida vid sida i Försvarsmakten förhindrar den kränkta arabvärlden från att genomföra - Gud förbjude - en ny Förintelse av oss judar. För det är det ultimata syftet med alla lögner om oss, med allt hat mot oss. Det är Den Evige Juden som står i vägen för fred på jorden.

Fru utrikesminister - Du ställer ställer större krav på Israel än på Sverige.
Fru utrikesminister - i Göteborg där jag bor har 109 stycken har blivit skjutna på fyra år, mestadels i områden med utanförskap och uppgivenhet över begränsade levnadsvillkor. Det är också där IS har ett starkt fäste, ja det största och starkaste fästet i Europa. Det är i Göteborg två svenska terrorister dömdes till livstidsfängelse för att ha skurit huvudet av en oskyldig människa och därefter med stolthet visat upp huvudet inför en kamera. Det är Göteborg vi judar många gånger den senaste tiden blir vaktade av k-pist-beväpnade poliser som riskerar sina liv för att skydda oss.
Det är i Sverige som flyktingförläggningar brinner, där gatorna är fyllda av tiggare, där invandrade människor trängs i förorterna, där utanförskapet och antalet hemlösa vida överstiger Israel. Det är Sverige som islamismen växer. Det är i Sverige jag inte utan fara kan bära min kippa; min lilla huvudbonad. Det är Sverige som är moralpredikant och tror sig veta svaren och uppfattar sig vara mer framstående moraliskt än andra länder men utan att förmå sig att se sina egna tillkortakommanden, landet som genom tur och feghet har lyckats stå utanför krig och därför tror att kramar och kravlöshet löser alla problem.

Fru utrikesminister - Om Sverige och Göteborg hade varit vardag i Israel hade du med stor sannolikhet tagit det som intäkt för ockupation, för förtryck av muslimer, som ett bevis på myndigheternas bristande förmåga, som orsaken till terrorismen i Europa och orsaken till ondskan.
Men nu är det Sverige och vi är bara 15 000 judar här. Judar som betalar stora pengar för vårt eget skydd för i Sverige finns ju inte antisemitism - eller hur?

Fru utrikesminister - Har det inte slagit dig att antalet asylsökande ifrån Israels 1,8 miljoner arabiska medborgare är noll? Det är människor från de andra länderna i Mellanöstern som vårt land nu fylls med. Länder där man slår ihjäl varandra och samtidig befinner sig i ett krigstillstånd med Israel.
Israel är landet som du och hela arabvärlden hatar därför att vi överlevde och vårt land blomstrar. Vi är hatade därför det anses att judar är undermänniskor. Judar kan enligt propagandan ingenting men vi lyckades trots detta bygga den enda demokratin i hela regionen.

Fru utrikesminister; Det är alla vi barn, barnbarn och barnbarnsbarn till de överlevande ifrån Förintelsen, ättlingar till flyktingarna från Mellanöstern, de efterkommande till judarna som kom från Etiopien - det är alla vi som med stolthet har byggt landet och som kommer att fortsätta att bygga det, försvara det och aldrig någonsin ge upp det land vi fördrevs till när ingen annan ville ha oss. Till det enda land som ville ta emot oss. Det är vi som älskar livet och som alltid reser oss igen, efter varje gång man har slagit oss till marken. Vi har aldrig haft vare sig ekonomisk, politisk eller militär makt utom i vårt eget land, Israel.

Fru utrikesminister: Det är ni som hatar oss, det är ni som vill göra er av med oss och ni som ständigt i politiskt korrekta former kräver vår underkastelse. Det var i Europa ni brände upp oss, inte för vad vi hade gjort utan för vad vi var - och är - judar.

Fru utrikesminister: Om du verkligen vill se Israel med samma glasögon som du tittar på Sverige så skulle du förundras över hur vi lyckades bygga landet som trots 67 år av konstant krigstillstånd är så fyllt av kärlek, liv, hopp och förtröstan på Skaparen. Skaparen som gav oss fri vilja att välja.

Fru Utrikesminister - Vi har lärt oss läxan. Läxan som är att aldrig lita på utrikesministrar från bland annat Sverige, som nu lägger skulden på oss  - vi barn, barnbarn och barnbarnsbarn till överlevande från Förintelsen och de övriga flyktingarna från Mellanöstern och Afrika.
Det är inte för sent för dig, Fru Utrikesminister, att våga öppna dina ögon.

Fru utrikesminister - Jag flyttar snart  till Israel, det land som inte fanns när min mamma vid 23 års ålder tvingades ta hand om de jordiska lämningarna av sitt mördade folk. Jag flyttar för att jag numera är säker på att traditionellt judiskt liv inte har någon framtid i Sverige, landet jag tjänat hela mitt liv.

Fru utrikesminister: Jag önskar dig välkommen till oss när vi har etablerat oss så ska jag visa dig Israel som det är och inte som du tror att det är - och låta vår livsglädje få utmana dig till att börja se Sverige som det har blivit men också hur det skulle kunna bli om vår syn på livet kan inspirera dig att tänka om och tänka annorlunda.


Mrs. Minister

My name is Stefan Lindmark but also Shaul Ben Yitzhak. 
I am a Jew. I am the son of a survivor from Auschwitz/Birkenau. 
I have lived all my life in Sweden. I have served in the Armed Forces and I have done military service for a total of 18 months. 
I have worked all my life with the most vulnerable people in our society, as a nurse and therapist. I have been working with asylum seekers and I have worked in emergency medical services, child psychiatry, primary care but also in the Armed Forces, as a medical teacher. 

Madam Minister, listen to my words when I say: It was my grandfather, my grandmother, and their little children who burned in Auschwitz/Birkenau ovens and it was my mother who was working 30 meters from the oven and had the smell of burning parents and siblings. It was my mother who survived so that I could tell you about all this, but also of love of the country she loved in addition to Sweden - our country, the Jewish State - Israel - and who built it, and how different everything would have been if there had been a state of Israel just a few years earlier. 

Mrs. Foreign Minister: It was my aunt Channa (Eva) who survived an execution in the Budapest ghetto by pretending to get hit, who had no home after the war, who sick and miserable went by boat to Israel, but was detained in Cyprus and to finally returned in 1948 to Israel. It was she and her friends who with weapons in hands, defended themselves against the onslaught of the Arab states who came to complete the destruction of European Jewry.

Mrs. Minister - it was my friend Simcha who had three days to leave Iraq in 1955 after having survived the pogrom in Baghdad in 1941, who built the country. He and his family had to leave everything they owned, all their earthly possessions, after thousands of years of presence in Iraq. They are the ones who never received any compensation for everything that was stolen from them, and it was Israel that received them, the only country which opened their arms to them and welcomed them. They had to live in tents for two years and received food stamps - it was a very poor country. 

Mrs. Minister - it was to Israel that my friend Andy escaped in 1981 from Ethiopia, the country where he was worth less than a bag of potatoes. It was in Israel he joined the paratroopers in order to defend the country, the country where he finally became a full human being. It was as a paratrooper during the the first so-called Intifada he and his friends had ti lay down their arms in order to run around and save the children that the terrorists you claim are acting from desperation, had placed between themselves and my friend Andy and his comrades - precisely because the Israeli army soldiers do not get to return fire under such circumstances. It was the pictures, when he carries away screaming children, that you and your friends interpreted as evidence of the Israeli Defence Forces’ brutality. 

Madam Foreign Minister: Israel was built by the survivors of the Holocaust, along with 850 000 evicted Jews from all of the Middle East’s Muslim countries, and is now being built by their children and grandchildren, and by the Ethiopian Jews who lived alone, divorced from the other Jews of the world, but who survived and are now free, in Israel. It is Israel that is the land you and the entire Arab world hates because we survived. We are hated by the Arab world because they believe that Jews are sub-humans. Jews can do nothing of value, is their opinion - but we still managed to build the only democracy in the entire region - the only country where Arabs too are independent citizens with full rights - just like all other residents there. Nearly two million Arabs live there, the only free the Arabs throughout the Middle East. Israel is a country where many Arabs and Jews side by side in the armed forces, prevents the aggrieved Arab world from carrying out - God forbid - a new Holocaust of us Jews. For it is the ultimate aim of all the lies about us, with all the hatred toward us. It’s The Eternal Jew standing in the way of peace on earth. 

Madam Foreign Minister - You place greater demands on Israel than Sweden. 
Madam Foreign Minister - in Gothenburg where I live 109 people have been shot in four years, mostly in areas of exclusion and resignation due to limited living conditions. It is also where the IS has a stronghold, maybe even the biggest and strongest in Europe. It is in Gothenburg where two Swedish terrorists recently were sentenced to life imprisonment for having cut the head of an innocent man and then proudly showed his head up before a camera. This is the city of Gothenburg where we Jews many times recently have needed protection by machine gun-armed police officers who risk their lives to make us feel safe. It is here, in Sweden, that refugee centers burn to the ground every week, where the streets are filled with beggars, where immigrant people crowd into the suburbs, where exclusion and the number of homeless far exceeds Israel. It is in Sweden that Islamism grows. It is in Sweden I cannot, not without danger of my life, can wear my kippa; my little Jewish head covering. It is Sweden who acts as moral preacher and who think they know the answers, and perceive themselves to be more prominently moral than other countries, but without being able to see their own shortcomings,. It is the country that through luck and cowardice has managed to remain on the outside of wars for 200 years and therefore believe that hugs and permissiveness solves all problems. 

Mrs. Foreign Minister - If Sweden and Gothenburg had been what it’s like in Israel, you had most probably taken it as a pretext for occupation, the oppression of Muslims, as proof of the authorities' lack of ability, as the root cause of terrorism in Europe and the cause evil. 
But now it is in Sweden this is happening and we are only 15 000 Jews here. Jews who must pay big money for our own protection in Sweden - where there's no anti-Semitism - right? 

Mrs. Foreign Minister - Has not it occurred to you that the number of asylum seekers from Israel's 1.8 million Arab citizens is precisely zero? There are people from the other countries in the Middle East that our country is now filled with. Countries where people kill each other and simultaneously is in a state of war with Israel. 
Israel is the country that you and the whole Arab world hates, because we survived and our country is flourishing. We are hated because it is considered that Jews are sub-humans. Jews, according to the propaganda, can do nothing good - but we still managed to build the only democracy in the entire region. 

Madam Foreign Minister; It is we, all the children, grandchildren and great grandchildren of the survivors from the Holocaust, descendants of refugees from the Middle East, the descendants of the Jews who came from Ethiopia - it is all of us, who have built the country of Israel with pride - and who will continue to build it, defend it and never ever give up the land we were driven to when no one else wanted us. The only country that would accept us. It is we who love life and who always rises up again, after every time life and our enemies have beaten us to the ground. We have never had any economic, political or military power outside of our own country, Israel. 

Madam Foreign Minister: It is you who hate us, it's you who wants to get rid of us, and you constantly, in politically correct forms, require our submission. It was in Europe you burned us, not for what we had done, but for what we were - and are - Jews. 

Madam Foreign Minister: If you really want to look at Israel with the same glasses you look at Sweden, you would marvel at how we managed to build the country that despite 67 years of constant war is so filled with love, life, hope and trust in the Creator. The Creator who gave us free will to choose. 

Mrs. Minister - We have learned our lesson. The lesson is to never trust foreign ministers from countries such as Sweden, who now puts the blame on us - the children, grandchildren and great grandchildren of Holocaust survivors and other refugees from the Middle East and Africa. 
It is not too late for you, Madam Minister, I dare you to open your eyes. 

Mrs. Foreign Minister - I'm moving soon to Israel, the country that wasn’t there except in our prayers, when my mother at the age of 23 had to take care of the mortal remains of her murdered people. I move because I now am sure that traditional Jewish life has no future in Sweden, the country I have served all my life.


Madam Foreign Minister: I invite you to come and visit us when we have established ourselves, and I'll show you Israel as it is and not what you think it is - and I wish to let our joy of life challenge you to begin to see Sweden the way it has become, but also how it could be if our vision of life can inspire you to rethink and think differently.

fredag 11 december 2015

När min morfar bad Shma Israel i Auschwitz/Birkenaus gaskammare överröstade han Richard Dawkins

Jag såg Richard Dawkins i Skavlan häromdagen. Dawkins menar att naturvetenskapen, inte minst sedan Darwins Om arternas uppkomst som publicerades 1859, övertagit religionens roll när det gäller att förklara världen.
Jag tycker bara att det är bra att kritisera religion och religiösa människor. Oerhört mycket destruktivt har gjort i religionernas namn.
Men när Dawkins börjar mästra och framställa sig själv som en sanningssägare så provocerar han mig.
Gästerna försökte argumentera men han slog dem på fingrarna och publiken applåderade och Richard tackade och njöt av publikens gensvar.
- Naturvetenskapen har eller kommer att ge svaren på allt och jag är ledsen att säga att allt är uppdiktat av människor som trodde men inte visste, fortsatte han. Arrogant.

Jag tänkte: Vad skulle jag har sagt om jag råkade ha suttit där i gästsoffan?
Hur hade jag förklarat  min grundsyn?
Jag hade sagt:
- Shma Israel. Adonei Eloheino Adonaj Echad. Och spänt blicken i honom. Utmanade.
Jag erkänner att jag har underställt mig Guds överhöghet, hans självständighet och jag erkänner att han är En. Gud är skaparen och Gud har kontroll och skapelsen är bara en del av hans oändlighet.
Gud visar sig i sina ändliga attribut och visar där skapelsens fantastiska värld. En värld där allt har sin plats. Alltifrån galaxer till stjärnor, månar, planeter. Vår planets enorma rikedom där varje grässtrå är ett under, ett mirakel. Ett system som är så finjusterat att en enda smärre förändring skulle utplåna att liv. Jag tror på att solen bugar sig för skaparen när den varje dag går upp i öster och ned i väster. Jag ser hur alla system är beroende av varandra och jag erkänner att jag hänförs över att jag kan stå under en stjärna och veta att just det jag jag råkar se då har färdats i många hundratals år enbart för att just jag ska just nu få betrakta den och känna hänförelse över det faktum att skaparen i sin oändliga storhet ger mig förmågan att levandegöra detta ljus.
Vi kan hänföras över djuren och deras förmåga att leva. Ett liv styrt av instinkter och vi kan förundras över skapelsens krona - människan - den enda varelsen som har förmåga att betrakta, intellektuellt bearbeta det vi betraktar och har förmåga att dra slutsatser om detta. Vi som kan besluta om vad som är rätt och vad som är fel och vi som har fått det talade - och skrivna - ordet att kommunicera med.

I 4000 år har vi judar två gånger om dagen erkänt och bekänt detta. Det finns ingen som helst motsättning i naturvetenskapens nya landvinningar och vår trossats. Tvärtom - i varje fråga som naturvetenskapen får svar på ställs 20 nya frågor och så kommer det att fortsätta att vara i evig tid. Guds storhet finns i allt detta. Vår utvaldhet som människor är att vara de enda varelser i hela Universum som har förmåga att reflektera och att själva bestämma om Darwin verkligen hade svaret på allt - eller om det finns en skapande kraft som varje dag och varje stund håller skapelsen igång och att allt skulle dö om denna kraft försvann.

Ungefär en tredjedel av alla nobelpristagare är judar eftersom kunskap och frågor är en del av judiskt sätt att tänka - så bristande intelligens är det definitivt inte frågan om, något Dawkins kanske inte säger rent ut men gärna antyder. 
Jag är fullständigt övertygad om att en icke ringa del av dessa judiska nobelspristagare varje morgon och varje kväll uttalar Shma Israel.
Vi judar som uppfinner och utvecklar och hittar nya fakta slås av skaparens enorma storhet och hans överhöghet och hans förmåga att ge alla, även du Richard, förmåga att avfärda detta som en del av en pågående skapelse eller ett hjul som rullar av sig självt.

Att se skaparens oändlighet och att inse att vi, var och en av oss, är skapade med förmågan att säga ja eller nej, att inse att vi, var och en av oss, är skapelsens krona som är satta här under några sekunder för att beundra och att inse storheten i skapelsen, det är det stora och det är essensen av att vara jude.
Vi har aldrig haft vare sig ekonomisk, politisk eller militär makt. Vi har ordet som vapen. Ordet som Gud skapade världen med. Vi har Torahn och dess hebreiska text.Vi har hjälpmedlet att förstå och att underordna oss. Vi har aldrig försökt pracka på dig, Richard, vår sanning men vi hoppas att du kan se den kraft som har styrt vårt folk i 4000 år.

När min morfar i Auschwitz/Birkenau, naken och kränkt, dog i gaskammaren bad han Shma Israel för att besegra ondskan och för att visa mig att han nu hade fullföljt sitt livsuppdrag och underordnat sig skaparen. Han ville ge mig, hans ännu inte födda barnbarn, kraft att bortom det vi har fått svar på ta upp hans fallna mantel på samma sätt som andra söner tar upp manteln från deras mödrar och fäder.
Att vara en stolt jude och låta sig fyllas av livets fantastiska resa. Att jobba för det goda och människors lika värde, att se och förundras, plågas av orättvisa och livets svårigheter. Det är livet där naturvetenskapens landvinningar är en del av.


Min morfar var en hjälte - en supermänniska - där han i sin ensamhet tillsammans med 2000 andra judar avrättades för det som har uppenbarats för oss och alla bad tillsammans - Shma Israel.
Varför min morfar dog som han gjorde fick han inte veta och detta är en fråga som plågar mig, men han gjorde det som vi har levt och dött för i 4000 år.
Vi har i 4000 år levt och dött för övertygelsen om Guds enhet och att han bestämmer över allt där skapelsen är en del av hans oändlighet.

Jag är  övertygad om att om 4000 år kommer vi judar att fortsätta att be Shma Israel och Richard Dawkins och Darwin kommer att vara bortglömda sedan länge, länge.

Shabbat Shalom

lördag 5 december 2015

Shaul Ben Yitzchak - varför jag säger "Shma Israel" av tacksamhet till min morfar

Mitt hebreiska namn är Shaul Ben Yitzchak, vilket betyder Shaul, son till Yitzchak, eller Saul son av Isak, som man skulle säga på svenska. Min pappa var inte jude och därför bär jag morfars namn i stället.

Jag bär morfars namn med stolthet. Han avslutade sitt liv i den djupaste förnedring. Naken, tillsammans med min mormor, Ilana, och deras två yngsta döttrar Agnes, 12 år och Katalin 10 år, tvingades han in i Auschwitz/Birkenaus gaskammare den åttonde juli 1944 - avklädd och djupt förnedrad.
Min judiska familj mördades på det absolut värsta sätt man kan tänka sig - nakna och utan mer värde än kläderna de bar på, deras hår och eventuella guldtänder som drogs ut efter mördandet - något eget värde hade inte min familj för mördarna. De fick ingen begravning och ingen läste Kaddisch över dem. De försvann upp i röken och var borta.

De dog endast 30 meter från sin äldsta dotter, Erzebeth, som snart skulle fylla 23 år - min blivande mamma - vars uppgift i utrotningslägret var att sortera kläderna från de mördade. Kläder som sedan skickades till Tyskland för försäljning eller utdelande till det numera "judefria" Tyskland.
Mamma som hörde de avrättades ångest- och dödsskrik dygnet runt och bevittnade den ungerska judenhetens undergång och utplånande.
De mördades därför att de var judar och för att Europa hade bestämt att Juden var roten till allt ont.
Mördandet var en "kärlekshandling" utförd av djärva och kärlekstörstande nazister och deras stora kader av medlöpare, för ett i deras tycke, gott syfte. 75% av Europas judar följde min familj upp i röken från krematorierna eller grävdes ned i massgravar och den judiska världen i Europa upphörde att finnas. Bara få spår finns kvar där vi våra förfader föddes, levde och dog. Allt är borta. Den ultimata förnedringen.

Familjen Kelemen kom från en lilla ungerska byn Hajdudorog. Judarna där var cirka 300 stycken i början på 1940-talet efter sin höjdpunkt på 1860-talet då den berömda Rebben flyttade dit. Många unga kunskapstörstande judar följde efter och som mest bodde här mellan 700-800 judar. De försörjde sig på enklare yrken och hade en levande chassidisk församling. Byn ligger mitt i en lantbruksbygd så de flesta icke-judiska invånarna var bönder med tillhörande serviceyrken. Det sammanlagda antalet boende var 7000-8000.

Familjen Kelemen bestod av cirka 70 personer som bodde i byn och i andra byar runt om.
Min morfar var känd som en mycket snäll och god man. Han var den fattigaste av bröderna Kelemen. De levde ett traditionellt chassidiskt, alltså strikt religiöst, liv med sin familj. Min morfar var en aktiv medlem i den judiska världen där. Han var någon sorts gårdfarihandlare men gjorde också de jobb som fanns att tillgå för att åtminstone dra in pengar till det absolut nödvändigaste för familjen.
Han besökte shul, gudstjänstlokalen, varje morgon för morgonbön och bad ytterligare två gånger om dagen. De höll strikt kosher och familjen kände inte till något annat liv.

Han bad varje morgon, liksom vi alla andra gör, Shmone Esrei ("18 böner") om att förses med det som han som tjänare behövde för att utföra sitt uppdrag. Det vi ber om är bland annat  kläder, arbete, hus, församlingens väl, hela Israel och Templets återuppbyggande samt förmågan att utföra Mitzvot (goda gärningar, påbud). Mitt problem är att  min morfar Yitzak inte bara förnekades allt detta utan också förnedrades.

Skaparen kan inte ingripa eftersom då slutar vi att vara människor, men han ingrep i Sinai. HaShem (Gud) lät Förintelsen ske. Det är svårt att känslomässigt och intellektuellt acceptera detta faktum. Skaparen har också skapat allt - även de människor som valde ondskan.
Vi håller benhårt på att Gud är En och att Gud därmed finns i allt detta. Det finns ingen ond kraft att skylla allt på för att skydda Skaparen från kritik. Vi måste leva med frågor som inte har några givna svar. Människor har förmågan att välja och att välja gott eller ont! Torahn beskriver mycket tydligt vad som gäller - och rent teoretiskt kan jag också acceptera förklaringarna - men ingenting av detta hjälper mig - och inget av det hjälpte morfar. Det ofattbara skedde.
"Varför barnen?" sa Elie Wiesel, överlevande och Nobels fredspristagare, när  han fick frågan vad han skulle fråga Gud, om han fick möjligheten. Varför 1,5 miljoner oskyldiga barn?

Min morfar har trots detta  hjälpt mig att våga vara religiös och att underordna mig Skaparen i mitt liv. Hur kommer sig detta?

Jag vet med bestämdhet - det har min mamma med emfas berättat för mig - att hon är helt säker på att morfar, trots sin oerhörda förnedring av att behöva stå naken inför sin hustru och sina döttrar och veta att döden inom någon minut kommer över dem. Veta att han inte inte klarade av att beskydda sin fru och sina barn där i trängseln bland alla de andra okända nakna och oskyldiga judarna som skuffades ihop och fick panik.
Jag vet med bestämdhet att Yitzchak bad Shma Israel och därmed kallade ned Skaparen över sig och sin familj. Han överlämnade sig till Skaparen i full visshet om att ha levt det liv han som jude var ämnad att leva.
Att min morfar höll fast vid sin identitet in i denna fasansfulla alldeles förfärliga upplevelse, ställer krav på mig.

Vem är jag att ifrågasätta Skaparens vägar, hans plan, och vem är jag att inte föra min morfars övertygelse vidare?

Det är därför jag sakta men säkert blir alltmer religiös och det är därför jag varje morgon och varje kväll ber Shma Israel. Jag tror att han står där bredvid mig, Yitzchak, med sin familj omkring sig och att han är stolt och glad över mig, och jag är säker på att han ber tillsammans med mig.

Shma Israel - bönen som inte är en bön utan en intellektuell påminnelse om att vi judar - cirka 2,5 miljoner på den tiden - alla stod samlade vid berget Sinai för 4000 år sedan, när Skaparen för första och enda gången uppenbarade sig. Han uppenbarade sig för ett nyss befriat slavfolk. Skaparen valde oss och Skaparen lät alla bli vittnen. Han gjorde det för att vi ska vara säkra på att händelsen faktiskt har utspelat sig.

Skaparen som sa att denna uppenbarelse ska vidarebefordras genom generationerna till evig tid. Med uppenbarelsen överlämnades också Torahn - Skaparens budskap till den judiska nationen om vår utvaldhet och de livsregler vi därför har att följa. Vi har ett eget val att följa Guds vilja eller att låta bli. Det är detta som gör oss till människor. Vi är de enda varelser i hela skapelsen som har förmågan att välja mellan gott och ont. Inte ens änglarna har detta val. Endast vi. Jag har, liksom Elie Wiesel, valt att underordna mig vårt förbund med Gud.
Morfar valde Skaparen där i sitt helvete.

Att säga "ja" är också att vara emot - emot nazister och alla de som både då och nu försöker demonisera och mörda oss judar, i diasporan eller Israel. Israel som är vårt land. Vi väljer att bejaka livet.
Min morfar, fattig som han var, har genom sin dotter - min mamma - givit mig möjligheten att att föra budskapet vidare.

Shma Israel Adonai Eliheno, Adonai Echad - Hör Israels folk - Shaul Ben Yitzchak (Skaparen säger till dig) att Herren är vår Gud och Herren är En.

Shabbat Shalom veShavua Tov.